Sisältöön »
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiiliskuva
 
Voi hyvin

Hyvinvointia tukevat suunnitelmat

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus- ja suunnitelma. Vastaava säännös sosiaalisen hyvinvoinnin ja sosiaalisten ongelmien tiedon välittymisestä on sosiaalihuoltolain 7 §:ssä.

Tämä Pöytyän hyvinvointisuunnitelma on tehty vuosille 2022-2025. Hyvinvointisuunnitelma pohjaa valtuustokaudesta 2017-2021 opittuihin asioihin eli Hyvinvointikertomukseen 2017-2021. Suunnitelmassa on painotettu keskeisimpiä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tekijöitä Pöytyän kunnassa. Suunnitelma on tehty laajana eri työryhmien kanssa sekä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimana.

Hyvinvointisuunnitelma on ylätason suunnitelma, jota voidaan täydentää toimialoilla ylätason tavoitteet huomioiden. Tarkoitus on, että hyvinvointisuunnitelma liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua.

Hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2021 ja suunnitelma vuosille 2022-2025

Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980) § 5 mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. 

Valtuusto hyväksyi 3.5.2021 kokouksessaan suunnitelman ikääntyvän väestön tukemiseksi vuosille 2021-2025.

Ikääntymispoliittinen ohjelma 2021-2025

Mielenterveys - ja päihdetyön suunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025

 
 

Ota yhteyttä

 

Anna-Leena Ranto
nuoriso-ohjaaja
puh. 040 078 0646