Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Polkupyöriä, maassa kellastuneita lehtiä
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta


Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea kaikki 1.-2.-luokkalaiset sekä muiden luokkien ne oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös. Hakemus täytetään Wilmassa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikössä, Riihikosken yhtenäiskoululla sekä Yläneen yhtenäiskoululla. Aamutoiminta järjestetään varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä, mikäli osallistujamäärä toiminnassa on pieni ja palvelun antaminen näin toteutettuna on perusteltua.

Pöytyän kunnassa aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistujamäärää ei ole rajattu, vaan toimintaan pääsevät mukaan kaikki siihen hakeneet lapset.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta:
sivistystoimen suunnittelija-toimistosihteeri Maria Kallio-Järvenmäki,
puh. 040 672 3056, sähköposti: maria.kallio-jarvenmaki[at]poytya.fi / Wilma.


Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 7.3.2018 § 20.

Toimintasuunnitelma 1.8.2018 alkaen [pdf]


Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuonna 2021-2022

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sivistyslautakunnan päätöksen 7.3.2018 § 20 mukaisesti koulupäivinä seuraavissa paikoissa:

Elisenvaaran yhtenäiskoulu, Kyrön yksikkö
Kyröntie 75, 21800 KYRÖ
puh. 040 134 4134
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Riihikosken yhtenäiskoulu
Yläneentie 10, 21870 Riihikoski
puh. 040 040 8379
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Yläneen yhtenäiskoulu
Koulutie 14, 21900 YLÄNE
puh. 040 843 4620
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Aamutoiminta järjestetään koulun sijaan varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä, mikäli osallistujamäärä toiminnassa on pieni ja palvelun antaminen on näin toteutettuna perusteltua. Aamutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan kello 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä kello 17.00 saakka.


Toiminnasta perittävät maksut 1.8.2020 alkaen

 Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan 1.8.2020 alkaen sivistyslautakunnan 11.3.2020 § 22 vahvistamia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja: 

 • aamu- ja iltapäivätoiminta keskimäärin enintään 3 tuntia päivässä 100 euroa/kk (toiminnan laajuus 570 tuntia koulun työvuoden aikana)
 • aamu ja iltapäivätoiminta keskimäärin yli 3 tuntia päivässä 130 euroa/kk (toiminnan laajuus 760 tuntia koulun työvuoden aikana)

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Edellytyksenä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle/-vapautukselle on huoltajan toimittama hyväksyttävä lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.

Mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä, myönnetään maksuvapautus koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta seuraavin perustein: 

 • perhe tarvitsee koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tai toiminta muodostaa muun sosiaalihuollon tukitoimen;
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 519/1977 2 §:n mukaisena erityishuoltona.

Edellytyksenä maksuvapautuksen myöntämiselle kohdan 1 osalta on vapautuksen perusteena olevien tietojen saaminen kunnan perusturvatoimelta, ja kohdan kaksi osalta huoltajan toimittama, asianomaisen erityishuoltopiirin hyväksymä erityishuolto-ohjelma koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevilta osin tai kunnan perusturvatoimessa tehty päätös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältymisestä oppilaalle kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 519/1977 2§:n perusteella annettavaan erityishuoltoon.

Maksuvapautusta haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisen yhteydessä, jolloin samalla kysytään suostumus tietojen saamiseen / pyydetään liittämään hakemukseen oppilaalle hyväksytty erityishuolto-ohjelma. Tarpeen mukaan maksuvapautusta voi hakea myöhemminkin. Maksuvapautus voi olla määräaikainen myös toimintaanottamisjaksoa lyhyemmällä ajalla.


Maksujen perimättä jättäminen / hyvittäminen lapselle asetetun karanteenin ajalta

Sivistyslautakunta on 10.2.2021 päättänyt, ettei maksua koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritä / maksu hyvitetään ajalta, jolla lapsi ei osallistu koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tartuntataudeista vastaavan lääkärin lapselle asettaman karanteenin vuoksi. Maksuhyvitys myönnetään huoltajan toimittaman, lapselle tehdyn karanteenipäätöksen perusteella, ja annetaan kuukausilaskutuksen yhteydessä. Kuukausimaksu muutetaan päivämaksuksi käyttämällä jakajana lukua 20.


Maksujen perimättä jättäminen / hyvittäminen koronavirustilanteessa

Kunnanhallitus on 15.3.2021 päättänyt, ettei maksua koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritä / maksu hyvitetään yhtäjaksoiselta vähintään 7 vuorokauden ajalta, jolloin lapsi ei koronapandemiatilanteesta johtuen osallistu koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, ja josta huoltaja on ilmoittanut ennen jakson alkamista. Maksuhyvitys myönnetään huoltajan hakemuksesta, ja annetaan kuukausilaskutuksen yhteydessä. Kuukausimaksu muutetaan päivämaksuksi käyttämällä jakajana lukua 20.

Kunnanhallituksen päätös on voimassa valtioneuvoston linjaaman sulkujakson alkamisesta 8.3.2021 lähtien ajalla, jonka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä arvioi Varsinais-Suomen maakunnan olevan koronaepidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, tai Pöytyän kunnan arvioidaan yksittäisenä kuntana olevan koronaepidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.


  Irtisanominen tai toiminta-ajan muutos

  Mikäli oppilas halutaan irtisanoa toiminnasta, tulee se tehdä kirjallisesti. Irtisanominen astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alussa ilmoituksen saapumisesta.
   
  Samoin muutos toiminta-ajassa tehdään kirjallisesti, ja se astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. Ilmoituksen voi lähettää myös Wilma-viestillä tai sähköpostitse.
   
  Irtisanominen ja toiminta-ajan muutosilmoitus toimitetaan yhtenäiskoulujen apulaisjohtajille seuraavasti:
   
  Elisenvaaran yhtenäiskoulu: Markus Takala, toinen apulaisjohtaja
  Riihikosken yhtenäiskoulu:
  Alli Koskimäki, apulaisjohtaja
  Yläneen yhtenäiskoulu:
  Marko Aaltonen, apulaisjohtaja

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi

                       
 

Marianne Mäkelä
sivistysjohtaja
puh. 040 672 3190

marianne.makela(a)poytya.fi

Maria Kallio-Järvenmäki
sivistystoimen suunnittelija-toimistosihteeri
puh. 040 672 3056
maria.kallio-jarvenmaki@poytya.fi