Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 


sivistystoimen hankkeet

 

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käynnissä olevat hankkeet

 • Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen Pöytyän kunnassa (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 1.8.2022-31.7.2023

Valtionavustus on tarkoitettu  esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea. Avustuksella vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä.

 • Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen Pöytyän kunnan varhaiskasvatuksessa
  Hankeaika: 1.8.2022-31.7.2023

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja lähipalveluperiaatetta sekä lapsen oikeutta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

 • Pöytyän koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 2021 (Opetushallitus)
  Hankeaika: 2.8.2021-31.12.2022

Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen. Kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden opiskelumotivaation ylläpitämistä sekä jaksamista, koulussa opitun soveltamiseen sekä vahvistamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

 • Valtion erityisavustus lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin vuosille 2021-2022 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 1.8.2021-31.12.2022

Valtionavustus on tarkoitettu lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin perusopetuksen yläkouluissa (vuosiluokat 7-9). Tuetaan riittävän lukutaidon saavuttamista aktiiviseen toimimiseen yhteiskunnassa sitä tarvitseville vieraskielisille ja lukutaidossa heikosti suoriutuville oppilaille.

 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 1.1.-31.12.2022

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

 • Valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
  Hankeaika: 1.1.-31.12.2022

Tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.

-Tasa-arvoisesti saatavilla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.
-Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan ennaltaehkäisevästi moniammatillisilla ja oikea-aikaisilla opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluilla.

 

Vapaa-aikatoimen hankkeet

 • Harrastamisen Suomen malli Pöytyän kunnassa, erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen (Aluehallintovirasto)
  Hankeaika: 1.8.2022-30.6.2023

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Harrastamisen Suomen mallin toinen kokonainen hankekausi käynnistyy syyskuussa 2022. Kerhotarjonnassa mukana aiemmin suosituiksi osoittautuneita sekä sisällöltään täysin uusia kerhoja.

Harrastamisen Suomen malli