Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Kokemukset kevään 2020 etäopetuksesta

 

Perusopetusta annettiin koronavirustilanteesta johtuen kevään 2020 ai­ka­na osin etäopetuksena.

Sivistyslautakunta päätti osana opetuksen järjestäjän arviointia tar­kas­tel­la ja arvioida kevään 2020 aikana annetusta etäopetuksesta saatuja ko­ke­muk­sia ja opetuksen kehittämisen mah­dol­li­suuk­sia.

Tietoa arviointia varten koo­ttiin oppilaille ja huoltajille suun­nat­ta­vil­la kyselyillä. Oppilaskyselyyn vastasivat ne perusopetuksen oppilaat, jotka saivat etäopetusta kevään 2020 aikana. Huoltajakyselyyn vastasivat niiden oppilaiden vanhemmat/huoltajat, joiden lapset saivat etäopetusta kevään 2020 aikana.

Oppilaiden ja ope­tuk­sen toteuttamisen näkökulmista oli perusteltua ar­vioi­da etä­ope­tus­jak­son aikana saatuja kokemuksia, ja varautua mah­dol­li­seen tulevaan etä­ope­tuk­seen arvioinnin tulokset ja esiin nousevat ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suu­det huo­mioi­den.

Arviointiraportti ja -koonnit tuloksista:

Opetuksen järjestäjän arviointiraportti - Etäopetus Pöytyän kunnan järjestämässä etäopetuksessa, Kokemukset ja etäopetuksen kehittämismahdollisuudet

Koonti perusopetuksen oppilaille suunnatun, etäopetusjakson kokemuksia ja opetuksen kehittämisen mahdollisuuksia kartoittaneen kyselyn tuloksista

Koonti perusopetuksen oppilaiden huoltajille suunnatun, etäopetusjakson kokemuksia ja opetuksen kehittämisen mahdollisuuksia kartoittaneen kyselyn tuloksista