Sisältöön »
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
Nuori henkilö makoilee nurmikolla
 
Opi ja kasva
 

Kokemukset kevään 2020 etäopetuksesta

Perusopetusta annettiin koronavirustilanteesta johtuen kevään 2020 ai­ka­na osin etäopetuksena.

Sivistyslautakunta päätti osana opetuksen järjestäjän arviointia tar­kas­tel­la ja arvioida kevään 2020 aikana annetusta etäopetuksesta saatuja ko­ke­muk­sia ja opetuksen kehittämisen mah­dol­li­suuk­sia.

Tietoa arviointia varten koo­ttiin oppilaille ja huoltajille suun­nat­ta­vil­la kyselyillä. Oppilaskyselyyn vastasivat ne perusopetuksen oppilaat, jotka saivat etäopetusta kevään 2020 aikana. Huoltajakyselyyn vastasivat niiden oppilaiden vanhemmat/huoltajat, joiden lapset saivat etäopetusta kevään 2020 aikana.

Oppilaiden ja ope­tuk­sen toteuttamisen näkökulmista oli perusteltua ar­vioi­da etä­ope­tus­jak­son aikana saatuja kokemuksia, ja varautua mah­dol­li­seen tulevaan etä­ope­tuk­seen arvioinnin tulokset ja esiin nousevat ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suu­det huo­mioi­den.

Arviointiraportti ja -koonnit tuloksista: