Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

ASIAKIRJAMAKSUT

Hyväksytty: Kunnanhallitus 11.3.2019 § 64
Voimaan: 1.4.2019

Lunastuksesta ja tiedon antamisesta Pöytyän kunnan viranomaisen asiakirjasta, siltä osin kuin maksuista ei ole toisin määrätty, peritään kunnalle maksua seuraavien perusteiden mukaan:

1. Tavanomaisen tiedon antaminen                                                                                 € (sis.alv.)
     *   valokopioista seuraavan taulukon mukaisesti (kirjaston
          käyttösäännöissä määritelty omat maksut kirjastoille):

          A4 -kopiot                         Maksu,
          mustavalkoinen             € (sis alv)/kpl
          1 - 10 kpl                            0,90 €
          11 -    kpl                            0,50 €
          värikopio                           1,50 €

          A3 -kopiot
          mustavalkoinen
          1 - 10 kpl                          1,00 €
          11 -    kpl                          0,60 €
          värikopio                         3,00 €

* Paikallisilta veteraani- ja sotainvalidijärjestöiltä ei peritä
   maksua valokopioista eikä myöskään kunnan vanhus-
   neuvoston toimintaan osallistuvilta eläkeläisjärjestöiltä
   vuositiedotteen tai vastaavan kopioinnista.
* Valokopiomaksut eivät koske kunnan omaa sisäistä las-
   kutusta.
* Asiakkaalle annettavaan kuittiin merkitään myynnistä
   suoritettavan arvonlisäveron rahamäärä ja verokanta
   kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
   Mikäli ei käytössä ole käteiskassaa, asiakkaalle anne-
   taan pankkisiirtolomake.
* Yhdistysten satunnaisiin tarpeisiin otetut valokopiot mm.                                                    0,10 €
   kyläkirjeet tai mainoslehtiset, jos yhtä materiaalia monis-                                                   /sivu
   tetaan ja määrä on yli 50 kpl (muuten normaalitaksan
   mukaisesti)
* pyynnöstä annettava todistus (esim. työtodistus, oppi-                                                              5 €
   laan arviointitodistus tai muu todistus 1. kpl jälkeen)
* englanniksi annettavan todistuksen lisämaksu                                                                              5 €
* laskutuslisä, ei sisällä postikuluja                                                                                                         5 €
* perusteet koskevat myös sähköisesti skannattuna annettuja tietoja

2. Postitse lähetettäessä edellä mainittuihin hintoihin lisätään to-
     delliset postikulut

3. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

     Tiedon antamisesta peritään kiinteä perusmaksu porrastetusti
      tiedonhaun vaativuuden mukaan:
      *       vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 h)                                                                                      50 €
      *       hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 h)                                                                       100 €
      *       perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta jäljennök-
               sestä perittävä normaali maksu

       Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä (alle 2 päivän sisäl-
       lä tapahtuva tiedon toimittaminen), porrastettu perusmaksu
       korotetaan kaksinkertaiseksi.

        Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelle-
        taan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon an-
        tamiseen asiakirjasta, kun asiakirja annetaan viranomaisen
        luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään
        sähköpostin välityksellä.

4. Maksuton tiedonsaanti

      Viranomaisen toiminnasta säädetyn lain (julkisuuslaki) 34
      §:ssä säädetään, milloin tiedon antamisesta ei saa periä mak-
      suja ja minkälaisia maksuja voidaan periä.

    Julkisuuslain mukaisesti asiakirjan antamisesta lain 9 §:n (tie-
    donsaanti julkisesta asiakirjasta) ja 11 §:n (asianosaisen oi-
    keus tiedonsaantiin) perusteella ei peritä maksua, kun:
    *    asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
    *    asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäl-
           jennettäväksi
   *     julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tie-
          don pyytäjälle sähköpostitse
   *     pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen
         neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvoitteen piiriin.

  Maksua ei myöskään peritä:
   *    kunnan omilta viranomaisilta (työtehtävien hoito)
   *    kunnan palveluksessa olevalta häntä koskevasta työ-,
         palvelu- tai palkkatodistuksesta tai asiakirjasta, jota tar-
         vitaan työ- tai virkasuhteesta johtuvan eläkkeen tai
         muun edun hakemista varten
   *    asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kun-
         nan hallintoon kohdistuvaa viranomaiselle säädettyä val-
         vontatehtävää varten
  *    oman kunnan luottamushenkilöltä asiakirjoista, jotka toi-
        mitetaan luottamustehtävän hoitamista varten
 *     asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten
        sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen
 *     asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perit-
        tävä lunastusta.