sisältöön »
en
Suurenna fonttikokoa
Sivukartta
Avaa haku
fiiliskuva
 

Ajankohtaista

27.06.2023

Kunnanvaltuuston päätöksiä 19.6.2023

Kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 19.6. Riihikosken yhtenäiskoululla. Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa.

Pöytyän kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen

Valtuusto hyväksyi päivitetyn maahanmuuttajien kotouttamisohjelman. Ohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamisohjelma sisältää myös ne konkreettiset toimenpiteet siitä, miten hyviä etnisiä suhteita kunnan alueella edistetään kotouttamisohjelman vuosille 2021-2025. 

Maahanmuuttajien määrä Pöytyällä on 2000-luvun jälkeen tasaisesti kasvanut. Ulkomaan kansalaisia oli väestöstä vuoden 2022 lopussa 4,3 % (kasvua vuodesta 2001 3,8 prosenttiyksikköä). Vieraskielisiä henkilöitä Pöytyällä asui vuoden 2022 lopussa n. 390. Suurena yksittäisenä maahanmuuttajaryhmänä Pöytyällä ovat sotaa paenneet ukrainalaiset.

Päivitettyä kotouttamisohjelmaa pääset tarkastelemaan tästä linkistä.


Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen ja loppuselvityksen hyväksyminen

Pöytyän ja Auran kuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet suunnitelman Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisesta. Kuntayhtymä purkautuu, koska sen tehtävät ja henkilöstö ovat siirtyneet vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Kuntayhtymä katsotaan purkautuneeksi, kun molempien omistajakuntien valtuustot ovat hyväksyneet viimeisen tilinpäätöksen ja loppuselvityksen.

Valtuusto hyväksyi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen alkuvuodelta sekä kuntayhtymän loppuselvityksen. Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt tilinpäätöksen ja loppuselvityksen jo aiemmin. Päätösten myötä kuntayhtymä purkautuu.

Loppuselvityksessä annetaan tieto kuntayhtymän varoista ja veloista ja sovitaan näiden jakautumisesta Pöytyän ja Auran kuntien kesken kuntayhtymän purkautuessa. Kuntayhtymä on jo aiemmin jakanut kiinteää omaisuuttaan (terveyskeskuskiinteistöt) kunnille ennakkojako-osuuksina. Loppuselvityksen mukaan peruspääomaa kuntayhtymällä on 30.4.2023 yhteensä 991 265,52 euroa. Kertynyttä ylijäämää kuntayhtymällä on 343 373,49 euroa. Tilikauden 2023 alijäämä on 38 220,53 euroa. Nettovarallisuutta kuntayhtymällä on yhteensä 1 158 368,82 euroa. Nämä varat jaetaan loppuselvityksen mukaisesti seuraavasti: Pöytyän kunta 820 964,15 euroa ja Auran kunta  337 404,67 euroa.

Henkilöstökertomus 2022

Valtuusto käsitteli Pöytyän kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2022. 

Pöytyän kunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 449 henkilöä, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 411. Naisten osuus henkilöstöstä oli 86,6 % ja henkilöstön keski-ikä oli 45,4 vuotta. Vuodenvaihteessa kunnan henkilöstöstä siirtyi merkittävä osa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen. Muutos vähensi kunnan vakituista henkilöstöä 163:lla henkilöllä.

Henkilöstökertomuksessa todetaan myös, että henkilöstön sairauspoissaolot ovat edelleen korkealla tasolla. Sairauspoissaoloja oli 21 pv/henkilötyövuosi (2020: 20,8). Työvoimakustannukset olivat 22,9 milj. euroa. Lisäksi henkilövuokrauksen kustannukset olivat 0,5 milj. euroa.

Linkki henkilöstökertomukseen.


Vuoden 2022 arviointikertomus

Valtuustolle esitettiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022. Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunta mm. arvioi kunkin vuoden toiminnan ja talouden toteutumista ja antaa valtuustolle kuluneelta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset. 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen löydät täältä.


Tilinpäätös vuodelta 2022

Valtuusto hyväksyi Pöytyän kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Pöytyän kunnan talous säilyi kolmatta vuotta peräkkäin ylijäämäisenä. Vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa 1 581 138 euron ylijäämää. Ylijäämä heikkeni 869 616 euroa vuoden 2021 tasosta. Toimintakulut  toteutuivat alle muutetun talousarvion 83 201 euroa ja toimintatuotot ylittyivät 83 271 euroa yli talousarvion. Toimintakate eli toiminnan nettokulut olivat 51 255 861 euroa ja toteumaprosentti oli 99,7. 

Verotulot, yhteensä 32 394 016 euroa (2021: 31 253 224 e), toteutuivat 1 419 016 euroa yli talousarvion ja valtionosuudet, yhteensä 23 281 191 euroa (2021: 22 662 253 e), toteutuivat 311 191 euroa yli talousarvion. Verotulojen kasvu oli 3,3 % ja valtionosuuksien 2,7 % edellisestä vuoteen verrattuna.

Vesihuoltolaitos sisältyy kunnan tilinpäätöksessä tekniseen toimeen ja on lisäksi oma taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen ylijäämä oli 142 334 euroa (2021: 204 496 e).   

Investointimenot olivat 3 756 110 euroa ja toteuma 2 722 506 euroa (72,5 %). Pitkäaikaista lainaa ei nostettu ja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 1,7 milj. euroa. Lainakanta on 13,2 milj. euroa, joka on asukasta kohden 1 615 euroa. Lainat ja vuokravastuut ovat yhteensä 3 940 euroa asukasta kohden. Manner-Suomen kunnissa lainakanta/asukas oli 3 465 euroa ja lainat ja vuokravastuut /asukas 4 441 euroa vuoden 2021 tilinpäätöstietojen mukaan.

Kunnalla on taseessa aikaisemmilta vuosilta ylijäämää 5,2 milj. euroa. Vuoden 2022 ylijäämän lisäyksen jälkeen ylijäämää on yhteensä 6,7 milj. euroa. 


Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen vaali jäljellä olevalle valtuuston toimikaudelle

Pöytyän kunnanvaltuustolla on puheenjohtaja sekä kolme varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksivuotinen. Pöytyän kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Myös kunnanhallituksen toimikausi on kaksivuotinen. 

Valtuusto valitsi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valtuuston puheenjohtajaksi
Ilkka Rantalan, I varapuheenjohtajaksi Lauri Ojalan, II varapuheenjohtajaksi Pentti Wärrin ja III varapuheenjohtajaksi Juha Pihtilän. 

Kunnanhallitukseen valittiin:

Hilkka Lindgren, puheenjohtaja (varajäsen Vilja Lahti),
Esko Tuuppa, I varapuheenjohtaja (varajäsen Janne Vainikkala),
Farid Harala, II varapuheenjohtaja (varajäsen Juha Pihtilä),
Marika Loponen (varajäsen Sinikka Hutko),
Minna Kajander-Aalto (varajäsen Marianne Raiko),
Veikko Niittymaa (varajäsen Antti Keskitalo),
Joonas Rantala (varajäsen Aarno Toivonen),
Ulla-Riitta Arvola (varajäsen Anna Rauhansuu),
Ari Hellstén (varajäsen Olli Vestu).


Pöytäkirjan julkaisu

19.6.2023 kokouksen tarkastettu pöytäkirja on luettavissa kunnan verkkosivuilla kokouspalvelussa. 


Kunnanvaltuusto jää kesätauolle ja kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 18.9.2023.

 
 
x