Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
  

Ajankohtaista

12.08.2021

Pöytyän vapaa-aikatoimen kehittäminen


Pöytyän vapaa-aikapalveluiden toimintaa on kuluneen vuoden aikana lähdetty kehittämään rohkeasti kokeillen ja uutta innovoiden. Kehittämistoimet saivat alkunsa Pöytyän kunnan säästötarpeista sekä korona-ajan luomista poikkeusoloista. Kehittämistyössä lähdettiin suoraan kokeilemaan uudenlaisia tapoja tuottaa vapaa-aikapalveluja. Näiden kokeilujen avulla haluttiin kartoittaa, miten vapaa-aikatoimintaa tulisi kehittää, mitä kannattaisi tehdä toisin ja mihin tulisi jatkossa panostaa. Kehittämistyö toteutettiin osana Anna Kivilän yhteisöpedagogiopintojen opinnäytetyötä. Ideoita kehittämiskohteiksi kerättiin vuoden 2020 aikana kerätyn kuntalaiskyselyn aineistosta sekä vapaa-aikatoimen henkilöstön haastatteluilla. 

Kokeilukohteiksi valikoituivat ulkoliikunta, koulunuorisotyö ja digitaalinen nuorisotyö.  Ohjattuja liikuntatunteja toteutettiin ulkona talvisista keleistä huolimatta, kun liikuntatilat pysyivät poikkeustilan vuoksi suljettuina. Ulkoliikuntakokeilu otettiin kunnassa hyvin vastaan ja jatkoakin on jo suunniteltu. Uusi koulunuorisotyöntekijä aloitti työssään tammikuussa ja nuoret ottivat uuden työntekijä heti omakseen. Selvää on, että nuoria kannustavalle, turvalliselle ja läsnäolevalle aikuiselle todella on tarvetta. Myös digitaalisen nuorisotyön kokeilussa havaittiin nuorten tavoittamisen ja osallistaminen merkitys. Kokeiluilla pystyttiin nopeasti vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin korona-ajan myllerryksessä.

Tarkastelussa aineistosta nousi esiin viisi teemaa: resurssit, ammatillisuus, yhteisöllisyys, innovaatiot ja viestintä. Rajallinen työaika sekä määrärahat antavat tiukat raamit sille, mitä vapaa-aikapalveluja pystytään tuottamaan. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa nähtiin voimavarana. Myös kuntalaisten ja henkilökunnan kokemaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia korostettiin. Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita ja kunnan päätöksenteossa myös kuntalaisten ääni pyritään ottamaan huomioon. Avoimuus ja tiedonkulku kunnan eri yksiköiden välillä on avainasemassa toimivalle yhteistyölle.

”Vapaa-aikatoimen on pidettävä ääntä ja muistutettava muita tahoja olemassaolostaan sekä säännöllisesti ehdotettava yhteistyötä ja aktiivista osallistumista toiminnan suunnitteluun, jos toiveena on aktiivisempi yhteydenpito sekä viestinnän ja tiedonkulun paraneminen”, Kivilä toteaa.

Toiminnan kehittämiseksi kirjattiin ehdotuksia toimintamalliin. Malli nivoo tarkastelun aikana nousseet tärkeät teemat yhteen ja osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Erityisesti kunnan sisäiseen tiedonkulkuun ja verkostojen väliseen yhteistyöhön tulisi panostaa. Korjaaviksi toimenpiteiksi ehdotettiin mm. tiedotuksen lisäämistä sekä suunnitelmien ja tavoitteiden selkeämpää ylös kirjaamista. Innovaatiotoiminnalla saatiin konkreettisia tuloksia, joiden kautta vapaa-aikatoimen palveluita pystytään kehittämään edelleen ja käynnistämään uusia kokeiluja ja hankkeita.

Lue tästä Anna Kivilän opinnäytetyö

 Lisätietoja:
Anna Kivilä
etsivä nuorisotyöntekijä
anna.kivila@poytya.fi
p. 040 672 2980

 
 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi