Järjestys- ja käyttäytymissäännöt

Koulussamme vaaditaan hyviä käytöstapoja ja opettajien sekä toisten oppilaiden kunnioittamista. Elisenvaaran koulussa on käytössä ns. Parkki-toiminta: Aineenopettajan poistaessa oppilaan normaalilta lukujärjestyksen mukaiselta tunnilta, hänet lähetetään Parkkiin tekemään opettajan antamia tehtäviä.

Koulun tärkeinä pitämiä asioita

• Jokaisella oppilaalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi koulussa ja koulumatkalla. 
• Oppilaalla on oltava oppitunneilla tarvittavat työvälineet mukanaan (myös liikuntavarusteet).
• Kotitehtävät laiminlyönyt oppilas voidaan jättää koulupäivän jälkeen kouluun enintään tunnin ajaksi tekemään tehtäviä, jolloin huoltajat vastaavat mahdollisuuksiensa mukaan kuljetuksista.
• Opettaja voi vaatia palautettuun kokeeseen huoltajan allekirjoituksen.
• Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta.
• Kännykän ja muiden oppitunnille kuulumattomien tavaroiden käyttö katsotaan oppitunnin häirinnäksi. 
• Koulussa valvotaan tupakkalain noudattamista
• Koulussa korostetaan hyvien tapojen merkitystä ja harjoitellaan niitä käytännössä, esim. tervehtiminen, päähineen ottaminen pois sisätiloissa, toisen ihmisen ystävällinen huomioiminen kaikessa kanssakäymisessä.

Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaaminen kaikille koulussa työskenteleville sekä yhteisen ja henkilökohtaisen omaisuuden turvaaminen.

Ohjeistona koulun järjestyssäännöille on perusopetuslain 35 §: ”Oppilaan velvollisuudet. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

Koulualue ja kouluaika
• Koulualue on koulun tontti rakennuksineen.
• Kouluaikaa on työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä kaikki koulun oppilaille järjestämät tilaisuudet.
• Asiaton oleskelu koulualueella on kielletty.
• Kirjastosiipeen mennään vain opettajan johdolla.

Päivittäinen työskentely
• Koulun työpäivä alkaa päivänavauksella. 
• Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana.
• Oppitunneilta ei myöhästytä.
• Oppitunneilla käyttäydytään asiallisesti opetustilannetta häiritsemättä.
• Oppilaan tulee käyttäytyä toisia kohtaan arvostavasti ja huomioonottavasti myös sosiaalisessa mediassa.
• Oppitunneilla kuvaaminen kielletty.
• Kuvattua materiaalia ei saa julkistaa ilman kuvattujen lupaa.
• Opetustiloihin ei tuoda ulkovaatteita.
• Kaikenlainen syöminen ja juominen tunneilla on kiellettyä.
• Matkapuhelimia, tabletteja ja muita laitteita käytetään oppituntien aikana ainoastaan opettajan ohjeistuksen mukaan. Muiden opetukseen kuulumattomien laitteiden käyttö oppitunnilla on kielletty.

Välitunnit
• Kaikki välitunnit vietetään ulkona välituntialueella.
• Välitunnilla käyttäydytään asiallisesti ketään vahingoittamatta tai minkäänlaista omaisuutta turmelematta.

Ruokailu
• Ruokailussa tulee noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut ruokailijat huomioon.

Koulumatkat
• Turvallisen liikenteen vaatimus tulee ottaa huomioon kaikissa tilanteissa.
• Kulkuvälineitä säilytetään niille varatuissa paikoissa.
• Koulukyydityksessä noudatetaan hyviä tapoja ja koulun sääntöjä.

Poissaolot
• Huoltajan tulee selvittää oppilaan poissaolon syy mahdollisimman nopeasti.
• Oppilas voi keskeyttää koulupäivän ainoastaan terveydenhoitajan tai opettajan luvalla.

Tupakka ja päihteet
• Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö tai hallussapito on ehdottomasti kielletty.

Turvallisuus
• Tulentekovälineiden hallussapito ja käyttö on kielletty.
• Kivien, käpyjen ja lumipallojen yms. heittely on kielletty.
• Ilotulitteiden ja teräaseiden hallussapito on kielletty.

Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia yleisiä lakeja ja perusopetuslakia ja –asetusta.